Uveljavljanje pravice do izredne denarne socialne pomoči

sad, grief, black and white mono-659422.jpg

Humanitarno društvo Pravo za vse informira

KRATEK VODNIK PO UVELJAVLJANJU PRAVICE DO IZREDNE DENARNE SOCIALNE POMOČI

Avtorica: Eva Hvalec, dipl. prav. (UN)

V zadnjih mesecih smo po dolgotrajni in izčrpavajoči epidemiji koronavirusa z višanjem stroškov ogrevanja, cen pogonskih goriv in hrane doživeli nov udarec, ki je pri ljudeh povzročil nove težave ali pa je že obstoječe stiske le še poglobil. Zgodbe so različne, vendar pa je mnogim skupno dejstvo, da si družine in posamezniki ob kopičenju finančnih bremen, kljub pomoči države z izplačili solidarnostnih dodatkov, sami več ne morejo pomagati. Pri tem nas žalosti dejstvo, da premnogi bodisi niso seznanjeni z upravičenji, ki bi jim lahko vsaj delno pomagala izboljšati njihovo finančno situacijo bodisi jih pri uveljavljanju omejuje občutek sramu, nepoznavanje postopka, številne pa tudi neupravičen strah, da bi morali oni sami ali pa njihovi dediči po njihovi smrti izplačani denarni znesek vračati.

Izredna denarna socialna pomoč, na katero se bomo osredotočili v tem prispevku, je le ena izmed pravic iz javnih sredstev, namenjena tistim posameznikom, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati.[1] Popeljali vas bomo skozi osnovne informacije v zvezi z uveljavljanjem te pravice ter vas spotoma opozorili na dele, ki si jih velja posebej zapomniti.

KDO VSE JE UPRAVIČEN?

Izredna denarna socialna pomoč se lahko dodeli vsaki samski osebi ali družini, ki se je iz razlogov, na katere ni mogla ali ne more vplivati, znašla v položaju materialne ogroženosti oziroma, če izkazuje izredne stroške, ki so vezani na preživljanje, ki jih z lastnim dohodkom ali dohodkom družine ne more pokriti.[2] Pri tem je pomembno, da o priznanju pravice do izredne denarne socialne pomoči odloča pristojni organ (to je Center za socialno delo (v nadaljevanju: CSD)) po prostem preudarku, kar pomeni, da lahko CSD izmed več pravno enakih možnih odločitev izbere tisto, ki jo za konkretni primer šteje kot najbolj primerno.[3]

KAM IN KAKO ODDATI VLOGO?

Za pridobitev izredne denarne socialne pomoči morate na pristojno enoto CSD, tj. tisto enoto, ki je pristojna na območju vašega stalnega prebivališča, vložiti vlogo. Pri iskanju pristojnega CSD si lahko pomagate s seznamom, ki ga najdete na spletu[4]. Vlogo lahko vložite po pošti ali osebno. Za primer pošiljanja po pošti vam svetujemo, da vlogo pošljete s priporočeno pošiljko, saj boste pri tem prejeli potrdilo, da ste pošiljko res oddali, naslovnik pa bo sprejem pošiljke potrdil s podpisom. Vloga je dostopna na spletni strani e-Uprava[5] in omogoča tudi elektronsko izpolnjevanje.

NA KAJ MORAM BITI POZOREN PRI IZPOLNJEVANJU VLOGE?

Vlogo je potrebno v celoti izpolniti. Izpolnjevanje vloge sicer ni preveč zahtevno, saj od vas zahteva le navedbo nekaterih osnovnih osebnih podatkov vas in vaših družinskih članov, v 3. in 4. točki vloge pa navedbo, za kakšen namen potrebujete pomoč in izjavo o materialni ogroženosti. Za ta del si je potrebno vzeti nekaj več časa in podrobno opredeliti dejansko stanje, saj je to osrednji del vloge, na podlagi katerega si bo CSD ustvaril predstavo o situaciji, v kateri ste se znašli in na podlagi tega odločil o vaši upravičenosti do izredne denarne socialne pomoči.

V 3. točki morate natančno navesti, za kakšen namen potrebujete pomoč, in natančno opredeliti višino sredstev, ki jih potrebujete. Pri tem upoštevajte, da je izredna denarna socialna pomoč namenjena pomoči osebam, ki so se znašle v položaju materialne ogroženosti oziroma kritju izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ne morejo pokriti. Presoja, ali je konkreten strošek vezan na preživljanje, je znova v domeni CSD, saj ni zakonskega pravila, ki bi našteval vse življenjske stroške. Med takšne stroške CSD praviloma uvršča npr. stroške za ogrevanje, elektriko, nakup nujnih gospodinjskih aparatov kot so hladilnik, pralni stroj, štedilnik, plačilo najemnine za stanovanje, nakup oblačil, obutve, ipd. V tej točki morate tudi natančno navesti višino sredstev, ki jih potrebujete, oziroma, če to ni mogoče, je njihovo višino potrebno navesti vsaj okvirno. V kolikor denimo potrebujete pomoč za plačilo položnice za plin, vlogi priložite njeno kopijo ali pa priložite kopijo predračuna, če bi denarni znesek na primer porabili za nakup hladilnika.

Če prejemate varstveni dodatek, morate biti posebej pozorni, da v vlogi ne uveljavljate izrednih stroškov, za katere je namenjen varstveni dodatek. V zvezi s tem je sodišče večkrat poudarilo, da so npr. obutev, električni bojler, radiatorji, kurilno olje in drva trajne potrošne dobrine, ki so zajete v varstveni dodatek in zato zanje ni mogoče dodeliti izredne denarne socialne pomoči.[6] Prejemnik varstvenega dodatka tako lahko prejme izredno denarno socialno pomoč le za namen, ki je različen od namena dodelitve varstvenega dodatka, kot npr. za naravne nesreče, poplave in druge višje sile.

V 4. točki morate opisati izredne oziroma trenutne življenjske dogodke. Pri tem je potrebno natančno pojasniti v kakšni situaciji ste se znašli, kaj je razlog za vašo finančno stisko (npr. drastično povišanje cen energentov) in zakaj se obračate na CSD. V kolikor imate o materialni ogroženosti kakšna dokazila (npr. dokazilo o prenehanju pogodbe o zaposlitvi), ga priložite.

Pretirana skrb glede pravilnega in popolnega izpolnjevanja vloge je odveč, saj CSD, v kolikor vloge ne boste izpolnili popolno, vaše vloge ne bo takoj zavrgel, temveč vas bo pozval k njeni dopolnitvi.[7]

Izpolnjeni vlogi ne pozabite priložiti prilog, med katerimi so nujni izpiski vseh vaših bančnih računov oziroma bančnih računov vseh družinskih članov za zadnje tri mesece, četudi na njih ni sredstev.

KOLIKŠEN DENARNI ZNESEK LAHKO PREJMEM IZ NASLOVA IZREDNE DENARNE SOCIALNE POMOČI?

Od dne 01. 04. 2022 višina izredne denarne socialne pomoči na mesec znaša največ 421,89 eura za samsko, delovno neaktivno osebo ali največ 1160,21 eura za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve. V koledarskem letu znaša višina izredne denarne socialne pomoči največ 2109,45 eura za samsko, delovno neaktivno osebo (petkratnik cenzusa) ali največ 5801,05 eura za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve.[8] Navedeni zneski so odvisni od višine enega minimalnega dohodka samske osebe ali družine in se spreminjajo. Trenutno višino zneskov lahko preverite tukaj[9].

V izjemno hudih primerih se lahko dodeli trikratnik cenzusa, npr. za namen potresa, poplave, ujme, drugih naravnih nesreč in višje sile,[10] dvakratnik cenzusa pa na primer za poračun elektrike, nakup pralnega stroja, štedilnika, drv za ogrevanje in podobno, ne pa za poplačilo dolgov.[11]

V KOLIKŠNEM ČASU LAHKO PRIČAKUJEM ODLOČITEV?

O vaši upravičenosti do izredne denarne socialne pomoči bo pristojni CSD odločil z odločbo najpogosteje v enem mesecu, najkasneje pa v dveh mesecih odkar je prejel popolno vlogo.[12] Odločba vam bo vročena na naslov vašega stalnega prebivališča, zoper njo pa je dovoljena pritožba.[13]

ALI JE PREJEM IZREDNE DENARNE SOCIALNE POMOČI POVEZAN S KAKŠNIMI OBVEZNOSTMI?

V primeru, da bo CSD odločil, da ste upravičeni do izredne denarne socialne pomoči, jo morate v roku 30 dni po prejetju porabiti izključno za namen, za katerega je bila dodeljena.[14] Dokazila o porabi sredstev (praviloma kopije plačanih računov) ste dolžni predložiti pristojnemu CSD v roku 45 dni po prejetju izredne denarne socialne pomoči oziroma najkasneje ob vložitvi nove vloge za izredno denarno socialno pomoč, če novo vlogo vložite pred potekom 45-dnevnega roka. Pomembno je, da pred nakazilom denarne pomoči ne plačate oziroma ne kupite tistega, kar ste navedli v vlogi, saj v tem primeru ne boste mogli dokazati namenske porabe. Na plačilo oziroma nakup torej obvezno počakajte do nakazila.

Če tega ne storite ali pa se iz dokazil ugotovi, da pomoč ni bila namensko porabljena ali ni bila porabljena pravočasno, tj. v 30-dnevnem roku, izgubite upravičenje do izredne denarne socialne pomoči za obdobje naslednjih 14 mesecev po mesecu prejema izredne denarne socialne pomoči, razen v primeru vložitve nove vloge za izredno denarno socialno pomoč zaradi naravne nesreče ali višje sile.[15] Če prejete pomoči ne porabite v celoti za namen, za katerega vam je bila dodeljena, morate preostanek teh sredstev vrniti v proračun Republike Slovenije v 15 dneh po poteku 30 dni po prejetju denarne pomoči, sicer se šteje, da namenska poraba ni izkazana.[16]

Primer iz sodne prakse:[17] znesek 200,00 eurov je bil upravičencu dodeljen kot izredna denarna socialna pomoč za nakup tople obleke in obutve, vendar ta v roku ni predložil vseh potrebnih dokazil, da je izredno denarno socialno pomoč v celoti tudi porabil za namen, za katerega mu je bila dodeljena, temveč je predložil dokazila le za znesek najemnine v višini 120,00 eurov in za nakup zimskih čevljev v višini 52,00 eurov oziroma skupaj za znesek 172,00 eurov. Navedeno predstavlja razlog, zaradi katerega oseba ni upravičena do nove izredne denarne socialne pomoči 14 mesecev po mesecu prejema izredne denarne socialne pomoči, saj ji je bil znesek 200,00 eurov dodeljen za obutev in obleko, od tega pa je za ta namen predložila dokazila le za 52,00 eurov.

ALI LAHKO PONOVNO ZAPROSIM ZA IZREDNO DENARNO SOCIALNO POMOČ?

Oseba ali družina lahko za izredno denarno socialno pomoč zaprosi večkrat v koledarskem letu, vendar je pri tem omejena na najvišji znesek izredne denarne socialne pomoči, ki smo ga navedli v enem izmed prejšnjih poglavij. Kolikokrat in za koliko pomoči bo upravičenec zaprosil, je torej odvisno od njega, pri tem pa ne sme preseči najvišjega zneska na letni ravni. Kot smo že omenili, je cenzus lahko višji, denimo v primeru potresa, poplave ali drugih naravnih nesreč in višje sile.

ALI BODO MORALI MOJI DEDIČI PO MOJI SMRTI VRAČATI PREJETO POMOČ?

Strah pred tem, da bodo morali dediči po smrti zapustnika vračati izredno denarno socialno pomoč, ki jo je ta prejemal za čas življenja, je gotovo eden izmed glavnih razlogov, iz katerih se posamezniki, ki so sicer seznanjeni s to pravico, ne odločijo za njeno uveljavljanje. V preteklosti je ta strah namreč veljal za upravičenega, saj je Zakon o dedovanju tistim dedičem, ki so podedovali premoženje zapustnika, ki je prejemal eno izmed oblik socialne pomoči, do višine prejete socialne pomoči zapustnika omejil razpolaganje s podedovanim premoženjem. Novi Zakon o socialno varstvenih prejemkih je ta pravila vračanja precej omilil in tako ta ne veljajo več za vsakega dediča. Za prejeto izredno denarno socialno pomoč namreč omenjeni zakon določa, da se dedovanje zapustnikovega premoženja sploh ne omeji.[18] Obveza vračila vrednosti izplačane izredne denarne socialne pomoči za dediče upravičencev torej ne velja.

IMAM DODATNA VPRAŠANJA V ZVEZI Z IZREDNO DENARNO SOCIALNO POMOČJO. NA KOGA NAJ SE OBRNEM?

V kolikor v tem prispevku nismo odgovorili na vaša vprašanja v zvezi z uveljavljanjem izredne denarne socialne pomoči ali pa vas zanima karkoli v zvezi z drugimi pravicami iz javnih sredstev, vas vabimo, da stopite v stik z nami. Vprašanja nam lahko zastavite preko našega spletnega vprašalnika, ki je dostopen tukaj[19] ali pa nas obiščete na eni izmed naših pravnih klinik (vse informacije najdete tukaj[20]), kjer se bomo z vami pogovorili v živo. Vsi nasveti se nudijo anonimno in brezplačno.

[1] 2. člen Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre).

[2] Prvi odstavek 33. člena ZSVarPre.

[3] VDSS sodba Psp 138/2019 z dne 06. 06. 2019.

[4] https://www.csd-slovenije.si/ (27. 04. 2022).

[5] https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=4045 (27. 04. 2022).

[6] VDSS sodba Psp 222/2015 z dne 27. 08. 2015.

[7] Prvi odstavek 67. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).

[8] Tretji odstavek 33. člena ZSVarPre.

[9] https://www.gov.si/teme/denarna-socialna-pomoc/ (27. 04. 2022).

[10] Glej opombo 6.

[11] Portal GOV.SI, Denarna socialna pomoč, dostopno na: https://www.gov.si/teme/denarna-socialna-pomoc/ (20. 04. 2022).

[12] Prvi odstavek 222. člena ZUP.

[13] Prvi odstavek 229. člena ZUP.

[14] Drugi odstavek 34. člena ZSVarPre.

[15] Četrti odstavek 34. člena ZSVarPre.

[16] Šesti odstavek 34. člena ZSVarPre.

[17] VDSS sodba Psp 339/2018 z dne 25. 10. 2018.

[18] Drugi odstavek 54.a člena ZSVarPre.

[19] https://www.pravozavse.si/zastavi-vprasanje/ (27. 04. 2022).

[20] https://www.pravozavse.si/pravna-klinika/ (27. 04. 2022).

Vir:
https://www.pravozavse.si/kratek-vodnik-po-uveljavljanju-pravice-do-izredne-denarne-socialne-pomoci/?fbclid=IwAR0DHMzETpmduZN9b4Y2vkdtSXCpSI0fYrjrSS-xZnSBJYeiKKchMSi1XkA

Vam je bil članek všeč?

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

Komentiraj

Prijavi se na novice

*S poslanim e-mail-om soglašaš s Pogoji poslovanja.

Sledi nam:

Mogoče te zanima tudi