Materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo

family, baby, crawling-1237701.jpg

Humanitarno društvo Pravo za vse informira

Avtor: Ana Kosi Hederih, univ. dipl. prav.

28. 6. 2021 #socialnopravo

V preteklosti smo že pisali o pravici do izrabe materinskega, očetovskega in starševskega dopusta (https://www.pravozavse.si/materinski-ocetovski-in-starsevski-dopust/). Slednja pa s seboj prinaša tudi pravico do nadomestila plače za obdobje koriščenja dopusta. Enako kot samo pravico do dopusta, ureja tudi vprašanje pripadajočih nadomestil Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (v nadaljevanju: ZSDP-1 – http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6688).

KAKŠNA NADOMESTILA POZNAMO IN KDO JE DO NJIH UPRAVIČEN?

ZSDP-1 pozna tri vrste nadomestil:

 • materinsko nadomestilo,
 • očetovsko nadomestilo,
 • starševsko nadomestilo.

Pravico do nadomestila imajo iste osebe, ki imajo pravico do izrabe dopusta (glej prispevek na temo materinskega, očetovskega in starševskega dopusta) in so bile zavarovane za starševsko varstvo dan pred nastopom posamezne vrste dopusta (t.j. materinski, očetovski, starševski dopust). Prav tako imajo pravico do nadomestila tiste osebe, ki sicer nimajo pravice do dopusta (denimo, ker niso (več) v delovnem razmerju), ampak so bile zavarovane najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred uveljavljanjem pravice do nadomestila.

Kadar starši negujejo in varujejo otroka, pa niso upravičeni do nadomestila, jim pripada t.i. »starševski dodatek«. Starševski dodatek se izplačuje mesečno in je določen v višini usklajene višine osnovnega zneska minimalnega dohodka. 77 dni pravice do starševskega dodatka lahko koristi zgolj mati, preostanek pa glede na pisni dogovor katerikoli od staršev. Sicer pravica do starševskega dodatka pripada 365 dni od rojstva otroka.

Oseba, ki prejema nadomestilo, ne more hkrati prejemati nadomestil po drugih predpisih (za primer brezposelnosti ali iz zdravstvenega zavarovanja, prav tako tem osebam ne morejo biti plačani prispevki za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva[1], plačilo prispevkov v primeru štirih ali več otrok in prejemanje delnega plačila za izgubljeni dohodek. Očetovsko nadomestilo ne vpliva na pravice, ki jih iz naslova starševstva koristi mati.

Če se posamezna vrsta dopusta izrabi v obliki delne odsotnosti z dela, pripada pravica do nadomestila v sorazmernemu delu delne odsotnosti z dela. V vsakem primeru se nadomestilo izplačuje za delovne dni, kot tudi praznike in dela proste dni (kot so določeni z zakonom).

Pravica do nadomestila preneha, če inšpekcijski organ ugotovi, da oseba v času izrabe dopusta dela po pogodbi o zaposlitvi ali opravlja samostojno dejavnost. V tem primeru mora oseba vrniti neupravičeno prejeti znesek nadomestila. Navedeno pa ne pomeni, da oseba v času izrabe dopusta ne bi smela opravljati dela po drugih pogodbenih podlagah (npr. avtorski pogodbi), dokler ne gre za prikrito zaposlovanje ali opravljanje samostojne dejavnosti.

KAKO POSAMEZNIK LAHKO UVELJAVLJA ZGORAJ NAVEDENE PRAVICE?

Enako kot v primeru uveljavljanja pravice do dopusta, je treba pri pristojnem CSD (navadno je to CSD na območju stalnega prebivališča posameznika) oddati vlogo za priznanje teh pravic. CSD odloči o pravici do dopusta v petnajstih dneh od prejema popolne vloge.

Pravico do materinskega nadomestila se lahko uveljavlja v obdobju največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda (v nadaljevanju: PDP), vendar najpozneje do nastopa materinskega dopusta (ta pa nastopi 28 dni pred PDP). Če mati pravico uveljavlja po tem roku, se prizna z dnem rojstva otroka.

Pravico do očetovskega nadomestila se uveljavlja po rojstvu otroka, najpozneje dan pred nastopom očetovskega dopusta. Če se uveljavlja po tem roku, se prizna z dnem vložitve vloge.

Pravico do starševskega nadomestila se lahko uveljavlja skupaj s pravico do materinskega dopusta, vendar najpozneje 30 dni pred iztekom materinskega dopusta. To pomeni, da lahko vlogo za starševsko nadomestilo oddate že skupaj z vlogo za materinsko nadomestilo.

 KOLIKO ZNAŠA NADOMESTILO?

Osnova za posamezno vrsto nadomestila je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v strnjenih 12 mesecih[2], pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust. Kaj to pomeni na primeru, bo obrazloženo v nadaljevanju.

Za izračun osnove za posamezno vrsto nadomestila se ne glede na obračunane prispevke ne štejejo:

 1. prejemki za delo, ki ga je delavec opravil zunaj okvira rednega dela (na primer delo preko polnega delovnega časa, ki presega omejitve, določene z zakonom, ki ureja delovna razmerja, sodelovanje v izpitni komisiji, predavanja izven redne zaposlitve);
 2. prejemki, ki pomenijo povračilo materialnih stroškov (na primer dnevnice, kilometrine, terenski dodatki, dodatek za ločeno življenje, dodatek za prehrano, potni stroški, prevoz na delo);
 3. regres za letni dopust;
 4. nagrade ob delovnih jubilejih;
 5. prejemki v naravi, razen kadar pomenijo sestavni del plače po pogodbi o zaposlitvi in so od njih plačani prispevki;
 6. odpravnine, prejemki zaradi upokojitve ali priprave na upokojitev;
 7. prejemki v obliki delnic, obveznic in drugih vrednostnih papirjev;
 8. drugi prejemki, ki so bili delavcu izplačani poleg plače;
 9. drugi dohodki iz delovnega razmerja.

Nadomestilo za polno odsotnost iz dela je lahko največ dvainpolkratnik poprečne mesečne plače (razen materinsko nadomestilo). Obenem pa nadomestilo ne more biti nižje od minimalnega dohodka.

V primeru polne odsotnosti z dela znaša nadomestilo 100% osnove, v primeru delne odsotnosti z dela pa je sorazmerno odsotnosti.

V času prejemanja nadomestila so plačani tudi vsi prispevki za socialno varnost.

 KAJ VSE NAVEDENO POMENI NA PRIMERU MATERINSKEGA DOPUSTA?

Denimo, da ste noseči in vam je ginekolog določil PDP na datum 1. 7. 2021.

Vlogo za koriščenje pravice do materinskega nadomestila lahko oddate najhitreje 2. 5. 2021 (60 dni pred PDP) in najkasneje 3. 6. 2021 (28 dni pred PDP).

Če boste vlogo oddali v mesecu maju 2021, bodo kot osnova za izračun nadomestila upoštevani prejemki od februarja 2020 pa do marca 2021 (torej februarska plača, ki se izplačuje v mesecu marcu). Če boste vlogo oddali v mesecu juniju, pa bodo upoštevani prejemki za obdobje med marcem 2020 in aprilom 2021 (zadnja upoštevna plača bo torej tista za mesec marec 2021).

Dostop do vloge matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka (materinsko in starševsko nadomestilo): https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=804.

Dostop do vloge očeta za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka (očetovsko nadomestilo): https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1355.

[1] Več o tem v našem prispevku: https://www.pravozavse.si/pravica-starsev-do-krajsega-delovnega-casa/.

[2] Če so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo za krajše obdobje, se za manjkajoče mesece kot osnova upošteva seštevek usklajene višine osnovnega zneska minimalnega dohodka. Če gre za osebo, ki je bila v zadnjih treh letih pred uveljavitvijo pravice do nadomestila zavarovana vsaj 12 mesecev, se zgoraj opisana osnova za vsak mesec zavarovanja poveča za 20 EUR bruto (a največ 340 eurov bruto).

 

Vam je bil članek všeč?

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

Komentiraj

Prijavi se na novice

*S poslanim e-mail-om soglašaš s Pogoji poslovanja.

Sledi nam:

Mogoče te zanima tudi