Socialna oskrba na domu v praksi

Jezikovni pregled: Mojca Blažej Cirej

Avtor: INFORMATIVNI KLUB TARAJA

V Sloveniji dolgotrajna oskrba starejših ni sistemsko urejena. Zakon o dolgotrajni oskrbi se sprejema že več kot petnajst let. Domovi za starejše so prezasedeni. Nanje se lahko čaka vrsto let. Skrb za hudo bolne ali onemogle starostnike, invalide pa tudi otroke se prelaga na pleča svojcev, ki se mnogokrat znajdejo v hudi stiski.

Ko pride do takšne situacije, si lahko vsaj delno pomagamo s storitvijo socialne oskrbe na domu, ki pa je pretežno namenjena starejšim osebam. Je v pristojnosti občin, ki to storitev tudi sofinancirajo, najmanj v višini 50 %, v povprečju pa prek 70 % celotnih stroškov. Izvajalec socialne oskrbe na domu je lahko javni zavod ali koncesionar. Izvajalce lahko najdete s klikom na spodnjo sliko: 

Vir: https://www.irssv.si/index.php/pomoc-na-domu

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost na svoji spletni strani navaja, katere naloge oskrbovancem nudijo izvajalci socialne oskrbe na domu:

  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov);
  • gospodinjska pomoč (prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora);
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucinalno varstvo.

Ali uspejo izvajalci nege na domu upravičenca tudi spremljati pri opravljanju nujnih obveznosti, glede na izredno zasedenost, in koliko ta storitev stane? Za odgovor na to vprašanje smo zaprosili več izvajalcev storitve socialna oskrba na domu. Na odgovore še čakamo.

V določenih občinah brezplačne prevoze za upravičence v dopoldansekm času opravljata zavod Sopotniki: https://www.sopotniki.org/ ali Prostofer: http://www.zlata-mreza.si/prostofer. Usluga je za upravičence brezplačna. 

Storitve na domu, kot so pediker, frizer, pospravljanje celega stanovanja, pranje in likanje perila, si je treba organizirati in plačati v lastni režiji. Opravljajo jih tudi določeni socialni servisi, ki pa niso javna služba. So pa to storitve, ki jih pravzaprav vsak hudo bolni potrebuje, ker vsega tega seveda ne zmore več opraviti sam. Tudi fizioterapijo na domu, če jo uporabnik potrebuje, si mora organizirati in plačati sam. Dajanje zdravil, injekcij, preveze ran, navajanje na stomo in njeno menjavanje v začetni fazi in podobno je v domeni patronažne službe na podlagi delovnega naloga, ki ga upravičencu izda osebni zdravnik.

Nega na domu je izredno pomembna storitev, ki pa je za izvajalce zahtevna in naporna, na žalost pa večinoma tudi slabo plačana. Tega dela ne more opravljati čisto vsak. Treba je imeti dobro mero potrpežljivosti, sočutja, ročne spretnosti, smisel za delo z ljudmi pa tudi “dober” želodec in še kaj bi se našlo. Vsekakor bi bilo treba to storitev nadgraditi, samo delo negovalca pa bolj ceniti in tudi bolje plačati. S prizadevnim delom negovalca in upravičenca je v določenih primerih možno doseči tolikšno izboljšanje stanja upravičenca, da odhod v dom za starejše ni več potreben. Kot smo že omenili, je mesto v domovih za starejše težko dobiti, večinoma je čakalna doba dolga eno leto ali pa celo več. Po drugi strani pa tudi večina starostnikov želi ostati v domačem okolju, kar je prav, če je to le mogoče. Treba je namreč poudariti, da je velikokrat kljub storitvi socialne pomoči na domu in patronažne službe obremenitev svojcev izredno huda, kar vodi v njihovo izgorelost. 

Zaradi povečanega povpraševanja po storitvi socialne oskrbe na domu se pojavljajo čakalne dobe, na nekaterih področjih Slovenije tudi do pol leta. To je nedopustno, saj človek v težkem stanju potrebuje pomoč takoj in ne morda čez en, dva ali celo šest mesecev! Zelo dobro je znano, da se prebivalstvo Slovenije stara, zato bi bilo ukrepe na področju dolgotrajne oskrbe starejših nujno izvesti že včeraj!

Ena od novih možnosti za strokovno pomoč starostnikom na domu se že izvaja na področju Maribora, Krškega, Kopra, Poljčane in Tržiča. Gre za Projekt “Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše”. Usmerjena integrirana oskrba doma pomaga starejšim ostati doma in skrbeti zase. Pomoč je za čas trajanja projekta brezplačna. Financirata ga Evropska solidarnostna enota in Ministrstvo za zdravje.  PO NAŠIH INFORMACIJAH SE TA PROJEKT IZVAJA LE MED TEDNOM MED 7. IN 15. URO. ZARADI VELIKEGA POVPRAŠEVANJA SE POJAVLJAJO ČAKALNE VRSTE.

V prvi vrsti je projekt namenjen starejšim od 65 let, ki stanujejo doma in niso prejemniki storitev osebne asistence ter potrebujejo pomoč druge osebe pri dnevnih opravilih ali pa jim pešajo teleseh, funkcionalne ali kognitivne sposobnosti. Upravičenost se dokazuje na enotni ocenjevalni način.

Strokovni delavci (fizioterapevt, delovni terpevt, psiholog, socialni delavec) v okviru projekta izvajajo storitve za ohranitev in izboljšanje samostojnosti ter krepitev avtonomije posameznika. Magister farmacije s tehniki zdravstvene nege skrbi za pripravo in razdeljevanje zdravil. Bolničarji negovalci, tehniki zdravstvene nege in diplomirane medicinske sestre izvajajo nove storitve v skupnosti.

Projekt traja do 30. 6. 2022. Kaj bo po tem datumu, še ni znano. Vprašanje smo poslali na Ministrstvo za zdravje in na odgovor še čakamo. Upamo, da se bo ta projekt nadaljeval z razširitvijo po vseh krajih Slovenije. Zastavlja pa se nam tudi vprašanje, zakaj se že zdaj ne izvaja povsod po Sloveniji in zakaj se o tem tako malo oziroma skoraj nič ne govori?!

Kraji, ki so vključeni v ta projekt, in kontakti informacijskih točk za koriščenje usluge Usmerjene integrirane oskrbe doma so:

VSTOPNA INFORMACIJSKA TOČKA TRŽIČ                                                                               Zdravstveni dom Tržič (v podhodu – vhod za ZZZS)                                                                   Telefon: 030/361 011                                                                                                                                  e-pošta: vit@mrezatrzic.si                                                                                                       https://www.zd-trzic.si/?subpageid=212

VSTOPNA INFORMATIVNA TOČKA MARIBOR                                                                               Verstovškova ul. 6, 2000 Maribor                                                                                                   Telefon: 02/620 27 98                                                                                                                                 e-pošta: vit@integriranaoskrba-mb.si                                                                     https://integriranaoskrba-mb.si/vstopna-informacijska-tocka/

ENOTNA VSTOPNA TOČKA KRŠKO                                                                                                 Telefon: 07/29 27 041                                                                                                                                 e-pošta: evt.projekt-most@gov.si                                                                                   https://www.csd-slovenije.si/csd-posavje/dolgotrajna-oskrba/                                         https://pametne-vasi.info/dobre-prakse/integrirana-oskrba-v-obcini-krsko-most/

Rok projekta v Krškem je že potekel, vendar večino storitev v sodelovanju z občino izvajajo naprej. Storitev v 50 % plača občina, 50 % pa upravičenec sam. Pogodba z občino je sklenjena do leta 2024.

VSTOPNA INFORMACIJSKA TOČKA KOPER                                                                                Gerontološki center Koper                                                                                                             Dolinska c. 58A, 6000 Koper                                                                                                           Telefon: 031/372 888 in 05/66 59 760                                                                                                     e-pošta: vit@odu.si                                                                                                                     https://www.odu-koper.si/skupaj-za-starejse-v-mestni-obcini-koper.html

VSTOPNA INFORMACIJSKA TOČKA POLJČANE                                                                               Projekt Dom-doma                                                                                                                       Ljubljanska cesta 69                                                                                                                               2310 Slovenska Bistrica (poslovna stavba Granit)                                                                       Telefon: 02/829 59 20                                                                                                                                 e-pošta: info@projektdom-doma.si                                                                               https://www.projektdom-doma.si/vit-tocka.html

DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO                                                                                            Zahtevo za priznanje pravice do dodatka lahko vloži:

  • vaš osebni zdravnik
  • vi sami ali vaš zakoniti zastopnik, oziroma pooblaščenec, ki zahtevi priloži ustrezno medicinsko dokumentacijo, ki jo mora overiti osebni zdravnik, če ni predložena v originalu.

Več informacij najdete tukaj: https://www.zpiz.si/cms/content2019/dodatek-za-pomoc-in-postrezb

Vam je bil članek všeč?

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

Komentiraj

Prijavi se na novice

*S poslanim e-mail-om soglašaš s Pogoji poslovanja.

Sledi nam:

Mogoče te zanima tudi